Kova K-5500 – Sơn bán bóng cao cấp trong nhà – 20kg